Slovensky  |  Deutsch
 
Služby

„Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci“.

(výber zo zákona NR SR č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov)


Advokátska kancelária poskytuje odborné služby najmä v nasledujúcich oblastiach:

Občianske právo

Nehnuteľnosti a vecné práva

 • poradenstvo pri nadobúdaní alebo prevode nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, zámena a pod.) a zastupovanie klientov v katastrálnom konaní,
 • užívanie nehnuteľností (nájomné alebo podnájomné zmluvy),
 • zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti pre účely zabezpečenia záväzku,
 • zriadenie vecných bremien alebo iných užívacích práv k nehnuteľnostiam,
 • vklady nehnuteľností do základného imania spoločností.

Záväzkové právo

 • právne poradenstvo, vypracovanie alebo pripomienkovanie zmlúv, napr. kúpnych, darovacích, nájomných, zmlúv o dielo a zastupovanie klientov v procese dojednávania zmluvných vzťahov,
 • uplatňovanie nárokov vzniknutých zo záväzkových vzťahov (zo zmlúv ako aj záväzkov vzniknutých zo spôsobenej škody),
 • zastupovanie klientov v občiansko-právnych sporoch.

Autorské právo

 • právne poradenstvo v oblasti autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a práv k databáze,
 • vypracovanie autorských zmlúv (zmlúv o dielo, licenčných zmlúv a súvisiacich),
 • ochrana a uplatňovanie nárokov autorov a umelcov.

Dedičské a rodinné právo

 • poradenstvo a zastupovanie klientov v dedičskom konaní,
 • poradenstvo týkajúce sa právnych vzťahov v rodine.
Obchodné právo (obchodné spoločnosti a záväzkové právo)

Právo obchodných spoločností:

 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev,
 • poskytovanie právneho poradenstva počas trvania spoločnosti,
 • príprava a dojednávanie zmluvných vzťahov, zabezpečenie plnenia záväzkov, vymáhanie pohľadávok, vypracovanie zmluvnej dokumentácie,
 • zastupovanie spoločností vo vzťahu k obchodným, resp. iným partnerom spoločností,
 • realizácia valných zhromaždení,
 • právne poradenstvo pre štatutárnych zástupcov spoločností pri konaní v mene spoločnosti, ako aj voči súdom, štátnym a iným inštitúciám,
 • realizácia zmien majetkovej štruktúry spoločnosti (prevody obchodných podielov, akcií alebo iných foriem majetkovej účasti na spoločnosti, zvyšovanie, znižovanie základného imania, peňažné a nepeňažné vklady majetku do spoločnosti),
 • zmeny právnej formy spoločností,
 • rozdelenie, zlúčenie alebo splynutie spoločností, zrušenie a zánik spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie,
 • poradenstvo v prípade konkurzného alebo reštrukturalizačného konania spoločnosti a v procese likvidácie.

Právne služby v oblasti obchodno - záväzkových vzťahov:

 • právne poradenstvo ohľadom uzatvárania, zmeny alebo rušenia záväzkov z obchodných prípadov,
 • zastupovanie klientov pred súdom a štátnymi orgánmi alebo organizáciami,
 • právo cenných papierov, zmenkové a šekové právo,
 • ochrana obchodného mena, právne vzťahy týkajúce sa nekalej súťaže,
 • právne poradenstvo týkajúce sa priemyselných práv (patenty, vynálezy, dizajny, právo ochranných známok).
Pracovné právo
 • návrh a tvorba pracovných zmlúv, poradenstvo pri právnych záležitostiach súvisiacich so zamestnaneckým pomerom, zastupovanie klientov pred súdmi v pracovných sporoch.

Zastupovanie klientov pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými inštitúciami.

Právne služby sú účtované v zmysle platných advokátskych predpisov. Prvá konzultácia a oboznámenie sa s prípadom je v prípade prevzatia prípadu bez poplatku, inak bude účtovaná polovičná sadzba.

 

Mgr. Marianna Hrabovská
Jakubovo námestie 9
811 09 Bratislava
tel: + 421 2 52 62 23 58
fax: + 421 2 52 62 23 59
e-mail: office@hrabovska.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov